headerphoto
Eastern Political and Economical News
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Iulie 2010 18:03


Un grup de 7 tineri manageri de la companiile autohtone sunt preg?ti?i pentru un stagiu de instruire n Germania, care va avea loc n perioada 13 septembrie - 12 octombrie 2010. Ast?zi, 7 iulie 2010, la Centrul de Formare Continu? al Camerei de Comer? ?i Industrie a Moldovei a demarat ciclul de seminare ?i training-uri pentru urm?torul grup de tineri conduc?tori ?i ntreprinz?tori, participan?i la Programul moldo-german de sporire a calific?rii managerilor (MTP).

Potrivit Lolitei Nicolau, ?ef adjunct al Centrului de Formare Continu? al CCI a Moldovei, cei 7 participan?i la MTP reprezint? companii din municipiul Chi?in?u, precum ?i din raioanele Str??eni ?i Briceni, care activeaz? n domeniile agricultur?, comer?, prest?ri servicii, publicitate etc.

Pe parcursul lunii curente ?i n luna septembrie, managerii vor lua parte la 4 training-uri specializate, elaborate de c?tre exper?ii Centrului de Formare Continu? al CCI, ?innd cont de necesit??ile ?i specificul grupului. n cadrul cursurilor vor fi abordate teme ce ?in de rela?iile interculturale moldo-germane, tehnici de comunicare ?i negociere n afaceri, tehnici eficiente de prezentare a business-ului, opera?iuni de export-import. Preg?tirea prealabil? pentru stagiul n Germania i va ajuta pe participan?i s? beneficieze la maximum de oportunit??ile MTP ?i s? ?i g?seasc? parteneri de afaceri n aceast? ?ar?", a specificat Lolita Nicolau, la deschiderea seminarului de ast?zi.

Preciz?m c? seminarul din aceast? s?pt?mn? este condus de expertul Centrului german pentru Migra?ie Interna?ional? ?i Dezvoltare (CIM), Sergej Korsowezki.

n perioada 13 septembrie - 12 octombrie 2010, n cadrul stagiului n Germania, managerii autohtoni vor participa la training-uri, for efectua vizite la ntreprinderi ?i negocieri individuale de afaceri conform intereselor.

Programul moldo-german de sporire a calific?rii managerilor a demarat la sfr?itul anului 2008, fiind destinat tinerilor conduc?tori de ntreprinderi, top ?i midle managerilor ce activeaz? la companiile moldovene?ti cu poten?ial de export, cu structuri stabile de conducere ?i cu personal calificat.

Coordonatorul al proiectului n Germania este asocia?ia InWEnt", iar n Republica Moldova - Camera de Comer? ?i Industrie.

?ara noastr? este al 13-lea stat unde se desf??oar? asemenea proiecte.

Pn? n prezent, 52 de reprezentan?i ai ntreprinderilor de la noi din ?ar? au beneficiat de instruire ?i stagii n Germania, n cadrul MTP.

Managerii care nc? nu au participat la MTP ?i sunt interesa?i s? preia experien?a german? se pot adresa la Centrul de Formare Continu? al Camerei de Comer? ?i Industrie a Moldovei. Cererile de participare pentru urm?torul grup (stagiul va avea loc n 2011) se primesc pn? la data de 5 septembrie 2010.

 
Companii din Moldova devin mai competitive PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Iulie 2010 18:02


n perioada ianuarie - iunie 2010, n cadrul proiectului B?ncii Mondiale Ameliorarea Competitivit??ii", 5 companii autohtone (Carisma M SRL, Armir SRL, Ecofin-Consult-Evaluare SRL, Universitatea de Studii Europene, Chi?la Nou? SRL) au fost certificate conform standardelor interna?ionale de management al calit??ii ISO ?i HACCP, fiindu-le rambursate 50% din cheltuielile pentru consultan?? ?i certificare, iar alte 25 de companii au beneficiat de returnarea a jum?tate din cheltuielile pentru auditul de supraveghere a men?inerii standardelor respective. Suma total? rambursat? ntreprinderilor a constituit 547 mii de lei.

Agen?ii economici ce au beneficiat de oportunit??ile proiectului n prima jum?tate a anului curent, implementnd standardele interna?ionale de calitate, ?i desf??oar? activitatea n sectoarele: prest?ri servicii, industria alimentar?, fabricarea nc?l??mintei, fabricarea mobilei.

Conform directorului Departamentului Economie al CCI a Moldovei, Sergiu Harea, scopul proiectului Ameliorarea Competitivit??ii" este de a consolida competitivitatea companiilor din Moldova, a majora exportul ?i a asigura pozi?ia ntreprinderilor pe pia?a local? prin mbun?t??irea calit??ii produselor ?i a serviciilor. Implementnd standardele interna?ionale de calitate, agen?ii economici au ob?inut mai multe beneficii, precum managementul modern n cadrul companiei, posibilitatea de promovare a m?rfurilor pe pie?ele externe, ?i-au sporit competitivitatea", a spus sursa citat?.

Proiectul B?ncii Mondiale Ameliorarea competitivit??ii" se desf??oar? pe parcursul anilor 2007-2011. Camera de Comer? ?i Industrie a Moldovei este administrator al schemei de grant al proiectului, informnd ntreprinz?torii despre condi?iile de participare la proiect, oferind asisten?? n completarea dosarelor etc.

Anul trecut, cu suportul proiectului respectiv, circa 120 de ntreprinderi au ob?inut certificate n domeniul sistemelor de management al calit??ii.
Pn? la finele anului curent se preconizeaz? s? fie returnate cheltuielile pentru consultan?? ?i certificare la nc? 30 de companii.

 
Colectivul CCI a Moldovei nu este indiferent? fa?? de sinistra?i PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Iulie 2010 17:54


Prin decizia Biroului Executiv al Camerei de Comer? ?i Industrie, la 9 iulie 2010, pe contul Ministerului Finan?elor al Republicii Moldova a fost transferat salariul de o zi al angaja?ilor CCI a Moldovei, pentru a contribui la ajutorarea sinistra?ilor ?i nl?turarea consecin?elor devastatoare ale inunda?iilor.
Conducerea ?i colectivul CCI, inclusiv filialele Camerei, ?i exprim? compasiunea ?i solidaritatea fa?? de persoanele ce au avut de suferit n urma calamit??ii, ndemnndu-i pe agen?ii economici membri ai CCI, precum ?i pe ceilal?i s? fie receptivi la nevoile concet??enilor sinistra?i ?i s? le acorde o mn? de ajutor.

 
PDM salut? ratificarea Conven?iei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilit??i PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Iulie 2010 17:53


Partidul Democrat din Moldova salut? ratificarea, de c?tre Parlament, a Conven?iei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilit??i.

Consider?m c?, de?i cu ntrziere, ratificarea Conven?iei ?i, respectiv implementarea prevederilor sale, va asigura o abordare nou? a persoanelor cu dizabilit??i, care ar permite integrarea social? a persoanelor cu nevoi speciale. Ratificarea ct mai grabnic? a Conven?iei, precum ?i implementarea acesteia n practic?, sunt obiective ce ?i-a g?sit reflec?ia n Agenda sociala, lansat? recent pentru discu?ii de c?tre Partidul Democrat din Moldova.

Aceast? Conven?ie nu este un document interna?ional tocmai obi?nuit. Ea fixeaz? ?i transpune n norme una dintre cele mai importante schimb?ri n ntreaga lume, n ultimele decenii, transformare ce este legat? de o schimbare de paradigm? n domeniul dizabilit??ii: de la un model medical ?i de asistenta sociala (protector) de abordare a dizabilit??ii, la un model social, de incluziune social?, concentrndu-se asupra drepturilor, egalit??ii de ?anse ?i particip?rii depline a persoanelor cu dizabilit??i n via?a economic? ?i social? a comunit??ii.

A devenit clar pentru toat? lumea c? avem nevoie de o politic? incluziv?, care s? vin? pentru a scoate toate barierele existente ?i stigmatizarea persoanelor cu dizabilit??i. S-a n eles c? a trecut deja timpul cnd politicile se axau mai mult pe ngrijiri institu?ionale/reziden?iale, recuperare medical? ?i beneficii sociale. Este timpul ca dizabilitatea s? fie abordat? dintr-o noua perspectiv? - din perspectiva drepturilor omului. Caritatea nu este suficient? pentru redresarea problemelor cu care se confrunt? persoanele cu dizabilit??i.

Partidul Democrat din Moldova ?i exprim? speran?a c?, n procesul de implementare a Conven?iei, nu vor fi ntminate impedimente care au existat n procesul de ratificare a acestui document.

Totodat?, PDM se va angaja plenar n activit??ile ce ?in de implementarea Conven?iei, n scopul asigur?rii realiz?rii depline a prevederilor sale.

 

 
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Iulie 2010 17:52


Camera de Comer? ?i Industrie a Moldovei particip? la realizarea unui proiect de implementare a Acordului Central European de Comer? Liber (CEFTA), pentru ca agen?ii economici de la noi din ?ar? s? valorifice oportunit??ile acestuia. n perioada 14 - 17 iulie 2010, la Zagreb, Croa?ia, ?eful sec?iei Analiz? Economic? ?i Dezvoltare a Afacerilor a CCI a Moldovei, Drago? Neam?u, va lua parte la primul atelier de lucru privind planificarea activit??ilor Proiectului de parteneriat dintre Asocia?ia Camerelor de Comer? ?i Industrie din Germania ?i Camerele de Comer? din statele membre CEFTA.

Proiectul de parteneriat dintre Asocia?ia Camerelor de Comer? ?i Industrie din Germania ?i Camerele de Comer? din statele membre CEFTA, printre care este ?i CCI a Moldovei, se va desf??ura pe o durat? de 3 ani (2010-2013). El are drept obiective sus?inerea ntreprinderilor mici ?i mijlocii din Sud-Estul Europei pentru ca acestea s? beneficieze de facilit??ile oferite de c?tre Acordul CEFTA, promovarea MM ?i, totodat?, cre?terea veniturilor ?i a oportunit??ilor de angajare n regiune.

Conform ?efului sec?iei Analiz? Economic? ?i Dezvoltare a Afacerilor a CCI a Moldovei, Drago? Neam?u, pe durata proiectului se preconizeaz? s? fie desf??urate expozi?ii, seminare de informare, mese rotunde ?i alte activit??i, pentru a stimula comer?ul ?i investi?iile n Europa de Sud-Est. Problemele abordate vor ?ine de armonizarea regulilor ?i procedurilor de comer?, reducerea barierelor tehnice din comer?. Acordul CEFTA ofer? mai multe beneficii pentru MM, contribuind la reducerea ?i nl?turarea taxelor vamale, barierelor netarifare. n cadrul proiectului vor fi elaborate dispozi?ii ce reglementeaz? rela?iile dintre membrii CEFTA n cteva domenii noi: servicii, achizi?ii publice, investi?ii, protec?ia propriet??ii intelectuale. Aplicarea Acordului CEFTA se va face, inclusiv, prin consolidarea Camerelor de Comer? din Europa de Sud-Est, sprijinirea dezvolt?rii economice ?i cooper?rii inter-regionale" a specificat sursa citat?.

Acordul Central European de Comer? Liber reprezint? cel mai important acord multilateral de liber schimb din Europa Central? ?i de Sud-Est. El a fost semnat la 21 decembrie 1992. n prezent membre ale CEFTA sunt Croa?ia, Macedonia, Moldova, Serbia, Muntenegru, Albania, Cosovo, Bosnia ?i Her?egovina.

Principalul obiectiv urm?rit de CEFTA este crearea unei zone de liber schimb prin liberalizarea gradual? a comer?ului reciproc cu produse industriale ?i agricole ?i prin eliminarea barierelor din calea comer?ului, n perioada de tranzi?ie.
Republica Moldova a semnat Acordul CEFTA n anul 2007.

 
Generalul Oleg Kalughin: arestarea celor 11 in SUA reprezinta esecul serviciului de informatii rusesc PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Iulie 2010 08:55

Intrebare: Agentii prezumptivi ai serviciului de informatii rusesc retinuti in SUA nu aveau nici un fel de acces la informatii secrete. De asemenea ei foloseau mijloace ciudate de legatura: alfabetul Morze, ascunzatori in locuri indepartate ale statului New York... Sa presupunem ca, acuzatiile sunt indreptatite. Ce puteau oferi ei serviciului de informatii rusesc?

 

O.K.: Intr-adevar, comform vechilor standarde sovietice mijloacele de obtinere a informatiilor cu privire la Statele unite sunt putin neobisnuite. La vremea mea spionii, care lucrau sub diverse acoperiri oficiale ca diplomati, jurnalisti, lucratori ai unor institutii de cercetare, in domeniul comertului, marinari de cursa lunga adunau o informatie foarte serioasa si asigurau securitatea tarii din punctul de vedere al pastrarii intereselor ei.

Cand lucram in aceasta organizatie (KGB) avea astfel de surse ca John Walker si familia sa. Acest om era un colaborator al departamentului de criptografie a Ministerului Apararii al SUA, el avea acces la secrete adevarate. Insa conducerea rusa de acum, probabil, nedorind sa discrediteze serviciul diplomatic si dorind sa mentina imaginea exterioara a  Rusiei, care intra in sfarsit in comunitatea internationala in calitate de stat prieten, este nevoita sa treaca de la actiunea spionilor profesionisti la surse neoficiale. Acest grup de 11 oameni este ceva iesit din comun!

 

Intrebare: Din cate se stie ei nu sunt acuzati de spionaj. Ei sunt acuzati ca erau agenti neinregistrati. In SUA din anul 1938 este in vigoare o lege cu privire la inregistrarea agentilor straini (The Foreign Agents Registration Act). In concordanta cu aceasta oamenii care actioneaza in calitate de agenti ai unui stat strain intr-un domeniu politic sau semi-politic, trebuie sa raporteze periodic autoritatilor americane despre relatiile lor cu acest stat si despre mijloacele financiare pe care le-au primit pentru activitatea lor. De asemenea ei trebuie sa se inregistreze la Ministerul Justitiei din SUA. Care este diferenta intre un spion, agent si rezident?

 

O.K.:  Spionul este un termen comun pentru oamenii care se ocupa cu activitate de spionaj. Intr-adevar in SUA acesti termini nu sunt prea clari, insa un spion este acel om care a ajuns la sursele de informatii si le transmite altuia, spre exemplu unui alt stat. Agentul este omul care actioneaza sub conducerea spionilor profesionisti. Rezidentul este un conducator al ofiterilor de informatii, a unei retele de agenti.

 

Intrebare: in limba spionajului 2ilegali sunt cei care traiesc intr-o alta tara sub un alt nume, se da drept altcineva si aduna informatii. Dupa ce ati studiat acest caz din presa si comunitatea spionilor ce parere aveti despre activitatea serviciilor de informatii rusesti contemporane?

 

O.K.: Consider ca este un esec al directiei actuale a serviciului de informatii rusesc care, probabil a decis sa nu mai discrediteze serviciul diplomatic si a trecut la metodele activitatii ilegale. Poate eu politizez ceea ce spun, insa multe din ceele ce se intampla astazi in Rusia reprezinta un balon de sapun cu amestec de petrol si gaz, care i-au permis Rusiei sa treaca pe pozitiile cresterii economice. Acelasi lucru i-a permis conducerii ruse sa se simta mai sigur in relatiile externe. Acum acest spionajl nu are pentru SUA sau alte tari un caracter atat de periculos. Probabil Rusia pana acum este un stat pentru care activitatea de spionaj joaca un rol important. Si acest lucru nu trebuie s ane mire, deoarece in fruntea statului initial in calitate de presedinte, iar acum ca prim-ministru se afla un om, care toata viata si cariera sa si-a consacrat-o anume acestei organizatii (KGB).

 

Intrebare: Si totusi ce informatie pretioasa puteau s-o transmita serviciului de informatii rusesc proprietara companiei de realtor Anna Chapman si colaboratorul unei agentii de turism Mihail Semenko? Cat de eficienta este activitatea unor astfel de ilegali?

 

O.K.: Sigur nu cunosc toate detaliiled acestui caz, insa as spune ca in secolul Internetului, in secolul deschiderii societatii occidentale astfel de grupari ilegale sunt o pierdere de timp si resurse umane. Serviciile de informatii rusesti nu si-au schimbat tactica din perioada sfarsitului razboiului rece. Pentru a raporta conducerii supreme cel mai important lucru in serviciul de informatii rusesc este si asa a fost si in trecut sa arate ca avem in actiune o retea de agenti. Iar calitatea informatiei de care fac rost acestia nu intereseaza pe nimeni. Cel mai important lucru este sa raporteze sus: in America avem o retea de informatori, care au sau vor avea cel mai bun acces la informatia americana.

Mai inainte, inca pe timpul lui Andropov, se considera ca ilegalii costa prea scump, ca esecul lor va produce o pierdere mai mare in serviciul de informatii, decat esecul colaboratorilor oficiali, care pot fi pur si simplu expulzati din tara...

 

Intrebare: Cine este de obicei racolat de serviciile de informatii?

 

O.K.: Acum in emigratie in SUA, canada, in Europa se afla multi fosti reprezentanti ai societatii civile rusesti. Adica se pot gasi oameni, care isi iubesc patria, le este dor de ea, pot sa fie ajutati din punct de vedere financiar, sa li se sprijine mandria nationala... Cred ca acest grup a fost in mare parte format din cei care nu se simteau aici ca acasa. Suspectez ca unul dintrd motivele cele mai importante au fost de ordin financiar.

 

Intrebare: Cat de des serviciul de informatii soveitic folosea ilegali? Ce fel de misiuni trebuiau sa indeplineasca acestia?

 

O.K.: Serviciul de informatii sovietic in mod traditional era inzestrata cu o mare rabdare si hotarare de a astepta ani de zile, inainte ca sursa, pe care si-o dorea, sa spunem in aparatul de stat al SUA, sa ajunga la acest tel.

Noi ii racolam pe absolventii scolilor din SUA inca inainte ca ei sa ajunga la colegiu. Eu, spre exemplu am racolat unul. Deoarece noi eram gata sa asteptam inca cinci ani, pana cand tanarul va termina universitatea si va obtine un serviciu bun undeva in departamentul de Stat, la CIA sau intr-o alta structura.

 

Era o tactica sovietica, americanii nu au asa ceva. Ei nu pot sa astepte atat de mult, ei au alte rationamente financiare si in general practice. Acum exista toate aceste mijloace de transmitere a informatiei, insa, credeti-ma, fara factorul uman spionajul nu poate functiona bine, factorul uman este foarte important.

 

Americanii, pe care noi ii racolam, erau basolut inactivi [e parcursul unei perioade foarte mari de timp, insa erau parte a unei planificari pe termen lung. Spre exemplu, in cazul in care ar incepe razboiul intre SUA si URSS, acestor baieti imediat li s-ar ordona sa arunce in aer liniile de transmisiune electrica din regiunea Washingtonului sau sa otraveasca sursele cu apa potabila. Asa ca ilegalii au functii care fac parte dintr-o strategie pe termen lung.

 

Intrebare: Ce il face pe om sa decida sa devina agent sau spion? Ce motivatii personale ati avut dumneavoastra, atunci cand ati devenit ofiter de informatii?

 

O.K.: Aveam un entuziasm propriu tinerilor, bazat pe credinta in victoria finala a comunismului in lume. Doream sa-mi aduc aportul personal prin munc aproprie la aceasta victorie. Erau, daca vreti iluziile mele, ale acelui timp. Doar sunt produsul epocii sovietice! Pentru prima oara am obtinut un loc in KGB in anul 1952. Iosif Stalin mai era in viata si sanatos, inca nimeni nu se indoia de intelepciunea si maretia sa. Mai tarziu au inceput ciondanelile si dezamagirile.

Dar trebuie sa va spun ca munca in sine a spionului este foarte interesanta. Este vorba de contactele cu oamenii, de largirea viziunii si acordarea ajutorului conducatorilor, inclusiv conducatorilor tarii, cand anume datorita cunostintelor tale poti sa desavarsesti politica externa si interna a tarii tale. In general spionii intotdeauna au jucat un rol esential in efectuarea si formarea directiei politicii externe. Iar acest lucru se reflecta si in politica interna a tarii.

 

Intrebare: Se poate intampla ca acuzatiile pentru cei 11 agenti prezumptivi ai serviciului de informatii rusesc, sa fie fabricate? Poate fi acest lucru un pas politic, indreptat spre subminarea reincarcarii  din relatiile dintre SUA si Rusia ?

 

O.K.: Este un mijloc de interpretare foarte rusesc si sovietic a prpriilor esecuri: In spatele acestui esec se afla forte politice ale Americii, care vor sa faca rau conducatorului actual al Casei Albe, sa submineze Partidul Democrat si prin aceasta sa-i prezinte pe republicani ca o alternativa reala, care niciodata nu va admite o astfel de stare de fapt in tara aceasta idee a fost pronuntata zilele acestea in Rusia.

Pot sa spun doar ca FBI-ul nu apartine nici Partidului Republican, niic celui Democrat. FBI-ul actioneaza in baza legilor SUA, conjunctura politica, in mare, nu este interesanta. Desigur, si in FBI exista dizidenti, care uneori nu accepta directia conducerii. Dar, in mare, aceasta organizatie actioneaza in concordanta cu constitutia si legile tarii, si nu in conformitate cu interesele partidelor politice.

 

Intrebare: Aceasta poveste poate influenta relatiile ruso-americane imbunatatite in ultimul timp?

 

O.K.: Cred ca, nu va fi nici un fel de reactie negativa din partea administratiei SUA si a guvernului rus. Rusia va incerca sa acopere acest caz. Casa Alba de asemenea va incerca sa treaca cazul in zona juridica / chipurile, sa se ocupe tribunalul de aceasta, anchetatorii, noi avem sarcini mult mai importante. Noi, chipurile vrem sa pastram pacea in lumea intreaga, sa nu admitem terorismul international, si in acest sens Rusia si America trebuie sa imbunatateasca parteneriatul si interactiunea.

 

Daca asa ceva s-ar fi intamplat in perioada razboiului rece, s-ar declansa un scandal imens, care, probabil ar duce la aplicarea unor masuri din partea americana extradarea diplomatilor sovietici, reducerea relatiilor economice. Insa razboiul rece in general si in totalitate deja s-a incheiat.

In analele relatiilor dintre Rusia si SUA aceasta poveste va intra ca o pagina interesanta. Insa nu cred ca ea va duce la schimbari esentiale in relatiile dintre Rusia si SUA.

 

Intrebare: Nu trebuie sa uitam ca exista principiul prezumptiei nevinovatiei cu totii sau o parte dintre cei acuzati pot fi achitati...

 

O.K.: Evident, in acest caz pot sa fie surprize. Si in aceasta putem vedea maretia SUA si a organelor sale de drept daca acuzatiile nu se vor confirma, acesti oameni vor fi eliberati, iar cinstea si demnitatea lor vor fi restabilite. Statele Unite se deosebesc prin capacitatea de a recunoaste greselile sale si sa le corecteze.

 

Sursa: Vocea Americii

 
Premierul basarabean Vlad Filat: Rela?iile cu Federa?ia Rus? vor fi bune, a?a cum este firesc s? fie PDF Imprimare Email
Joi, 08 Iulie 2010 21:55

Rela?iile cu Federa?ia Rus? vor continua. Ele vor fi bune, a?a cum este firesc s? fie. Urmeaz? s? dep??im aceast? situa?ie dificil?. Eu presupun ?i vreau s? cred c? este doar o problem? tehnic?. Premierul moldovean Vlad Filat a f?cut aceast? declara?ie n contextul bloc?rii vinului moldovenesc la vama ruseasc?, transmite Info-Prim Neo.
Suntem n stare s? dep??im aceast? situa?ie ca s? putem dezvolta rela?ii strategice cu Federa?ia Rus?, a?a cum am stabilit n programul de guvernare, a spus prim-ministrul moldovean. Vlad Filat a men?ionat c? se va discuta cu partenerii din Federa?ia Rus? pentru a nl?tura aceste bariere tehnice care au ap?rut.
?eful autorit??ii sanitar-veterinare ruse, Ghenadi Oni?cenko, a declarat mar?i, 6 iunie, pentru postul de radio Echo Moskv c? n vinurile moldovene?ti iar au fost g?site substan?e periculoase pentru s?n?tate, motiv pentru care a fost interzis importul a 102 mii de sticle.
Potrivit autorit??ilor din Republica Moldova, la terminalul Soln?evo, lng? Moscova sunt blocate 23 de autocamioane cu produc?ie vinicol? mbuteliat? ?i 23 de autocamioane ?i 2 vagoane cu vinuri n vrac.

 
Academicienii basarabeni justific? decretul preziden?ial prin care 28 iunie a fost declarat zi a oc PDF Imprimare Email
Joi, 08 Iulie 2010 21:50

Academicienii din Republica Moldova justific? decretul preziden?ial prin care ziua de 28 iunie a fost declarat? zi de ocupa?ie sovietic?. Societatea nu recunoa?te nc? importan?a datei de 28 iunie 1940, a declarat academicianul Andrei E?anu miercuri, 7 iulie, n cadrul Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? al Academiei de ?tiin?e a Moldovei (A?M), transmite Info-Prim Neo.
Documentele de arhiv?, cercet?rile istoricilor din Moldova ?i de peste hotare demonstreaz? c? anexarea Basarabiei ?i a Nordului Bucovinei la data de 28 iunie, 1940 a fost conceput? ?i realizat? de comandamentul politic ?i militar stalinist ca o opera?iune militar? de ocupare a acestor teritorii. La aceste constat?ri a ajuns comisia de exper?i n frunte cu Andrei E?anu.
Academicianul a subliniat c? ac?iunile Armatei Ro?ii au fost efectuate n conformitate cu tratatul Molotov-Ribbentrop ?i au constituit un act nedrept de ocupare a teritoriilor Basarabiei ?i Bucovinei de Nord.
Adev?rurile ?tiin?ifice erau cunoscute ?i pn? n prezent, nou? ne-a r?mas s? sum?m rezultate ?i s? le prezent?m ntr-o form? laconic?, ns? nimic nu s-a schimbat, nu po?i s? schimbi istoria, doar s? o completezi cu unele dovezi, documente ?i materiale ?tiin?ifice, a mai spus Andrei E?anu.
Pre?edintele A?M, Gheorghe Duca, a declarat c? exist? documente istorice prin care se demonstreaz? adev?rul istoric n privin?a acestei date.
28 iunie 1940 a fost decretat zi a ocupa?iei sovietice n baza unui decret semnat de pre?edintele interimar, Mihai Ghimpu, pe 24 iunie.

 
Parlamentul European: Toate statele UE trebuie s? recunoasc? independen?a Kosovo PDF Imprimare Email
Joi, 08 Iulie 2010 21:42

Parlamentul European a adoptat o rezolu?ie cu majoritate de voturi prin care solicit? tuturor ??rilor UE s? recunoasc? independen?a Kosovo, inclusiv ??rile UE care nu au f?cut acest lucru, anun?? agen?ia Tanjug.

Rezolu?ia a fost adoptat? datorit? votului celor 455 deputa?i. Circa 150 membri ai Parlamentului European au votat contra documentului. Autor al proiectului de rezolu?ie a fost deputatul european din Austria, raportorul pe subiectul kosovar Ulrike Lunacek, realateaz? agen?ia RIA Novosti.

Autorit??ile din Kosovo ?i-au proclamat la 17 februarie 2008 independen?a fa?? de Serbia. Independen?a statului Kosovo a fost recunoscut? de SUA ?i 22 de ??ri din UE, exluznd Spania, Cipru, Grecia, Slovacia ?i Romnia. Actualmente statul kosovar a fost recunoscut de 69 de state.

 
<< Început < Anterior 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2149 din 2201

LoginArhiva de articole

< Aprilie 2018 >
Lu Ma Mi Jo Vi Du
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Reclama

Donatie PayPal

Puteti dona prin PayPal pentru a ajuta acest site:

Amount: